Aktualności - Czernica

Konsultacje projektu uchwały o inicjatywie lokalnej Czernica, 16 czerwca 2014 r.

02.07.2014
0 0 0 0
Czernica


Konsultacje społeczne projektu uchwały o inicjatywie lokalnej


Czernica,  16 czerwca 2014 r.


 


Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały o inicjatywie lokalnej dla gminy Czernica odbyły się w dniu 16 czerwca 2014 r. w Urzędzie Gminy w Czernicy.


Spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się od przywitania wszystkich uczestników przez sołtysa wsi Łany, Pana Ryszarda Wychudzkiego. Pan sołtys w skrócie opowiedział o szkoleniach, jakie odbył w ramach projektu „Obywatele w działaniu”, przedstawił uczestnikom konsultacji Pana Andrzeja Stachowiaka - doradcę projektu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz zespół współpracujący z Fundacją Cultura Mentis: dr. Andrzeja Ferensa, dr. Arletę Ciarczyńską, Piotra Drzewińskiego, Patrycję Ściebior–Jońską, Magdalenę Furmanowicz. Nakreślił również, czym są konsultacje społeczne, jak również poprosił uczestniczącego w konsultacjach z-cę wójta Gminy Czernica o kilka słów.


Po krótkim wstępie doradca z ramienia UMWD nakreślił uczestnikom, czym jest inicjatywa lokalna, jak może zostać wykorzystywana, jaka jest jej istota i dlaczego może być przydatna z punktu widzenia mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego oraz podał przykłady takich inicjatyw. Następnie głos oddał Piotrowi Drzewińskiemu, który rozpoczął konsultacje, omawiając technikę, którą została wykorzystana do przeprowadzenia spotkania -World Cafe.


            Uczestników spotkania podzielono na trzy grupy liczące po 4 osoby, które miały pracować nad następującymi zagadnieniami:


1.      Korzyści dla gminy płynące z inicjatywy lokalnej,


2.      Twoja inicjatywa lokalne – pomysły uczestników konsultacji na inicjatywy,


3.      Niebezpieczeństwa / wady wiążące się z wykorzystaniem inicjatywy lokalnej.


Praca w grupach odbywała się sprawnie. Prawie wszyscy uczestnicy spotkania konsultacyjnego zaangażowali się w pracę nad danym zagadnieniem. Dr Andrzej Ferens, który dołączył do jednej z grup opowiadał o inicjatywie lokalnej oraz pracował razem z uczestnikami. Dr Arleta Ciarczyńska, Piotr Drzewiński oraz Patrycja Ściebior pomagali gości oraz zapisywali na flipchartach pomysły gości. W grupach uczestnicy prowadzili dyskusje, wymieniali się doświadczeniami oraz poglądami dotyczącymi inicjatywy lokalnej. W tym czasie Pan Andrzej Stachowiak pilnował czasu pracy (nad każdym zagadnieniem grupy pracowały po 10 minut) oraz odpowiadał na pytania uczestników dot. inicjatywy lokalnej (między innymi, kto podpisuje umowę z jednostką samorządu terytorialnego, gdy inicjatorem jest niesformalizowana grupa mieszkańców). Goście byli ciekawi tematu i dostrzegali potencjał inicjatywy lokalnej. Uczestnicy zauważali również wady inicjatywy lokalnej, jednak zdecydowanie więcej widzieli zalet.


Po zakończeniu prac grup nad zagadnieniami dr Arleta Ciarczyńska zaprezentowała efekty pracy uczestników nad zagadnieniem „Korzyści dla gminy płynące z inicjatywy lokalnej” oraz wyjaśniła, co się kryje pod pomysłami uczestników. Pan Andrzej Stachowiak udzielił kilku informacji dot. umowy, jaką zawiera gmina wraz z mieszkańcami.


Efekty pracy nad zagadnieniem „Korzyści dla gminy płynące z inicjatywy lokalnej”:


·         Integracja społeczna przez współpracę,


·         Sformalizowanie dotychczas nieformalnych działań,


·         Nie ma konieczności posiadania osobowości prawnej,


·         Optymalizacja wydatków,


·         Realizacja oddolnych potrzeb,


·         Ludzie bardziej szanują pracę i pilnują innych,


·         Rozwój więzi z miejscem zamieszkania, identyfikacja,


·         Coraz więcej inicjatyw – efekt domina związany z satysfakcją,


·         Mniej pracy dla urzędników,


·         Gmina realizuje potrzeby mieszkańców (nie narzuca),


·         Przyspieszenie małych inwestycji,


·         Odpada biurokracja (mieszkańcom),


·         Można zrobić więcej rzeczy, bo jest taniej,


·         Rośnie jakość działań / pracy (robią dla siebie),


·         Pobudzenie społeczności lokalnej, poczucie wpływu,


·         Włączanie nowych mieszkańców w życie gminy,


·         Rośnie odpowiedzialność za gminną infrastrukturę,


·         Wpływ mieszkańców na rozwój gminy i promocję,


·         Wzrasta poziom zaufania,


·         Partnerstwo między urzędem a mieszkańcami,


·         Możliwość realizacji pomysłów rad sołeckich, liderów, organizacji,


·         Wspólna identyfikacja potrzeb,


·         Odciążenie sołtysów / liderów .


Piotr Drzewiński zaprezentował efekty prac nad „Niebezpieczeństwami / wadami, jakie wiążą się z wykorzystaniem inicjatywy lokalnej. Goście dyskutowali nad  zaangażowaniem urzędników i mieszkańców w działania na rzecz wspólnoty lokalnej.


Efekty pracy nad zagadnieniem „Niebezpieczeństwa / wady jakie wiążą się z wykorzystaniem inicjatywy lokalnej”


·         Skomplikowane procedury,


·         Inicjatywy pewnej grupy mieszkańców mogą iść „w poprzek” planom rozwojowym gminy zawartym w budżecie,


·         Pojawi się rywalizacja pomiędzy różnymi grupami mieszkańców,


·         Czekanie urzędników na samą inicjatywę mieszkańców,


·         Kwestia odpowiedzialności, jest niebezpieczeństwo „wypalenia” i porzucenia inicjatywy przez inicjatorów,


·         Brak zainteresowania mieszkańców tą formą współpracy, brak tradycji współpracy mieszkańców gminy,


·         Narzędzia do forsowania projektów koniecznie potrzebnych szerszej grupie mieszkańców (partykularnych interesów),


·         Brak informacji wśród mieszkańców o możliwości realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem tej formy.


Ostatnim prezentowanym przed Patrycję Ściebior – Jońską zagadnieniem było „Twoja inicjatywa lokalna”, czyli pomysły uczestników na własną inicjatywę lokalną. Swoje pomysły po kolei omawiali uczestnicy konsultacji. Podczas prezentacji padło wiele dobrych słów na temat potencjału pomysłów prezentowanych przez uczestników, padły również propozycje współpracy oraz pomocy ze strony Pana Andrzeja Stachowiaka oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Efekty pracy nad zagadnieniem „Twoja inicjatywa lokalna”:


·         Rewitalizacja parku w Kamieńcu Wrocławskim


o   Wkład własny:


§  praca,


§  prace porządkowe (usuwanie liści, wycięcie gałęzi i drzew, wywóz śmieci),


§  Zagrabienie terenu i posianie trawy,


§  Wytyczenie alejek, wysypanie ich piaskiem, ubijanie,


§  Nasadzenie krzewów.


o   Gmina:


§  ławki,


§  asfalt na alejki,


§  zakup urządzeń rekreacyjnych,


§  zakup drzew i krzewów, trawy, kwiatów, tłucznia, koszy na śmieci.


o   Grupa 15-20 osób + transport


o   Dla: około 2000 osób (blisko szkoła, przedszkole, nowe osiedle, ośrodek zdrowia, policja, kuźnia środowiskowa)


 


·         Oczyszczanie i zagospodarowanie stawów w Dobrzykowicach (Zagroda Samych Swoich)


o    Wkład własny


§  praca własna,


§  odpady zebrane,


o   Gmina: maszyny do czyszczenia


o   Dla turystów, mieszkańców


o   Ilość osób: grupa ok. 20-30 osób


o   Dlaczego my


§  Szacunek do wyniku pracy,


§  Większa dbałość o stawy w przyszłości.


 


·         Trasa rowerowa, biegowo - kijkowa na wałach (Łany)


o   Oznaczenie trasy


§  kilometry,


§  kierunek trasy,


§  oznaczenie ciekawostek, przystanków,


§  kubły na śmieci.


o   Przebieg (planowanie, wytyczanie, oznakowanie)


o   Wkład własny: praca własna


§  Przygotowanie opisu ciekawostek (spacer mieszkańców i władzy po wałach)


§  monitoring, utrzymanie czystości


o   Ilość osób: do poszczególnych etapów po kilka osób w zależności od potrzeb


o   Gmina:


§  ławki, kosze


§  materiały do wykonania tablic


§  zgoda na postawienie legalnie zaplanowanych kubłów


§  wywóz śmieci


Po prezentacji efektów prac Piotr Drzewiński poprosił uczestników o głosowanie nad obszarami, które będą punktowane po złożeniu wniosku o inicjatywę lokalną, mówił także, po co są te obszary stworzone. Każdy z uczestników miał do przyznania trzy punkty dla danych kryteriów. Uczestnicy poprosili prowadzących o doprecyzowanie zagadnienia obszarów.


Wyniki głosowania nad obszarami inicjatywy lokalnej:


1.      Rozwój społeczności lokalnej – punktów 11


2.      Turystyka – punktów 7


3.      Bezpieczeństwo publiczne – punktów 6


4.      Wolontariat – punktów 3


5.      Kultura, sztuka – punków 2


6.      Sport – punktów 2


7.      Ochrona środowiska – punktów 2


Uczestnicy pod koniec spotkania rozmawiali oraz dyskutowali na temat inicjatywy. 


Pan Ryszard Wychudzki podziękował wszystkim za spotkanie. Dostrzegł trzy ważne aspekty spotkania:


1.      Poszerzenie wiedzy dotyczącej inicjatywy lokalnej,


2.      Praktyka w konsultacjach społecznych,


3.      Potencjał zgromadzonych.


 


 Źródło: www.czernica.pl