Aktualności - Czernica

Czy można skorygować zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

02.07.2014
0 0 0 0
Czernica


Czy można skorygować zatwierdzone sprawozdanie finansowe?


Wszystkie organizacje pozarządowe mają obowiązek zatwierdzić sprawozdanie finansowe do 30 czerwca. Czasami zdarza się, że w takim dokumencie organizacja wykryje błędy. Czy i kiedy zatwierdzone sprawozdanie można skorygować oraz wysłać jeszcze raz?


 


Fundacje i stowarzyszenia mają obowiązek wysłania do urzędu skarbowego, w ciągu 10 dni od momentu zatwierdzenia, sprawozdania finansowego (art. 27 ust. 2 ustawy o pdop). Sprawozdanie zatwierdzone nie może podlegać żadnym korektom. W przypadku, gdy po złożeniu sprawozdania w organizacji wykryliśmy, np. błędne zapisy w księgach rachunkowych mające wpływ na to sprawozdanie, to zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o rachunkowości, należy je ująć księgach rachunkowych kolejnego roku i opisać w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za ten rok. Np. jeśli popełniliśmy błąd w sprawozdaniu za 2014 r. to należy go wykazać (wyjaśnić na czym polegał) w sprawozdaniu za 2015 r. W takim przypadku nie koryguje się więc sprawozdania finansowego już zatwierdzonego i złożonego do US od razu, tylko w kolejnym roku.


Natomiast, jeśli np. wykryte błędy spowodowały zwiększenie lub obniżenie przychodów podatkowych (np. w wyniku kontroli organizacja musi zwracać część/całość dotacji) lub kosztów uzyskania przychodów organizacja musi złożyć korektę zeznania CIT-8 wraz z odpowiednim uzasadnieniem i ewentualnie wyrównać niedopłatę podatku wraz z odsetkami.


Opracowano na podstawie tekstu "Nie popełniaj błędów wobec US" R. Kuzi.


***


Podstawa prawna:  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 330), art. 27 ust. 2


Art. 54.


2. Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa w ust. 1, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.  • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397)


Art. 27.


Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.


 Źródło: www.czernica.pl